Vitagifts

 ” Gifts for the Good Life

          การมีสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของคนเรา 

คำกล่าวที่ว่า“การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ”ยังคงใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย 

       โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนตามไม่ทัน จึงถูกบีบให้เข้ากับดักเพื่อให้ทันตามกระแสสังคมที่มีการแข่งขันสูงเพื่อความความสำเร็จในชีวิต ทำให้การใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เป็นเรื่องที่ยากยิ่ง ต่างคนต่างไขว้คว้าโดยใช้สุขภาพร่างกาย  ชีวิตจิตใจและเวลาทั้งหมด  ทุ่มเทเพื่อแลกกับทรัพย์สินเงินทอง   ฐานะ  ชื่อเสียงทางสังคมที่ประเมินว่าคือความสุข  จนละเลยที่จะดูแลสุขภาพของตนเอง  เมื่อเวลาล่วงเลยบ่อยครั้งร่างกายจึงส่งสัญญาณเตือน  

สุดท้ายเมื่อรู้ว่าอะไรสำคัญที่สุด…ก็สายไปแล้ว

 

การดูแลสุขภาพรอกันไม่ได้

          บริษัท วีต้ากิฟท์  เกิดจากแนวคิดที่อยากให้ทุกคนหันมาดูแลสุขภาพในเชิงป้องกันและบำรุงรักษาก่อนที่ร่างกายจะส่งสัญญาณเตือน เพราะแท้จริงแล้วความสุขและความสำเร็จนั้นอยู่บนพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดี  เราจึงมุ่งมั่นคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่หลากหลายและเลือกสรรวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ ผลิตจากโรงงานและเครื่องจักรที่ทันสมัยได้มาตรฐาน   พร้อมกับความใส่ใจในทุกขั้นตอนของการผลิตและการบรรจุด้วยระบบ Encapsulation ในการคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้  เพื่อให้ทุกคนได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพสูงและมั่นใจได้ในความปลอดภัย  

 

  ” วีต้ากิฟท์ ของขวัญเพื่อชีวิตดี๊ดี “

เราใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต 

 

การคิดค้นนำสารสำคัญที่มีงานวิจัยรับรอง เพื่อสูตรเฉพาะที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

คำนึงถึงการออกฤทธิ์ทั้งหยิน&หยางของสารสำคัญที่นำมารวมกัน 

คัดสรรวัสดุดิบจากแหล่งที่ดีที่สุดและคุณภาพระดับพรี่เมี่ยม

ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยในทุกขั้นตอนการผลิต ตรงตามมาตรฐาน

บรรจุแคปซูลด้วยระบบแบบปิดอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากมือคน

ใช้สารสกัด (Extract )เพื่อให้ได้เฉพาะสารสำคัญที่ต้องการและมีความเข้มข้น 

ไม่ใช้สมุนไพรที่ตากแห้งแล้วบดผง (powder) มาบรรจุ  จึงไม่ต้องกินเป็นกำๆ 

 

♦ จึงมั่นใจได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมี่ยมและปลอดภัย 

GMP ย่อมาจาก Good Manufacturing Practice หมายถึง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร เป็นเกณฑ์หรือข้อกําหนดขั้นพื้นฐานที่จําเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตาม และทําให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่อาจจะทําให้อาหารเป็นพิษ เป็นอันตราย หรือเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค  เพื่อให้ผู้ผลิตมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อน อันตราย ทั้งทางด้านจุลินทรีย์  สารเคมีและกายภาพลงสู่ผลิตภัณฑ์  ซึ่งอาจมาจากสิ่งแวดล้อม ตัวอาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนการผลิต รวมถึงการจัดการในด้านสุขอนามัยทั้งในส่วนของความสะอาด การบํารุงรักษา และผู้ปฏิบัติงาน

ข้อกําหนดของ GMP เกี่ยวกับสุขลักษณะทั่วไป  6 ข้อได้แก่

1. สถานที่ตั้งและอาคารผลิต

2. เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต

3. การควบคุมกระบวนการผลิต

4. การสุขาภิบาล

5. การบํารุงรักษาและการทําความสะอาด

6. บุคลากรและสุขลักษณะ

HACCP ย่อมาจาก Hazard Analysis Critical Control  Point หมายถึง ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม      ระบบ HACCP คือระบบที่มีการสรุปรวมข้อมูลและประเมินความเสี่ยงของอันตรายต่าง ๆที่อาจเกิดขึ้นได้ในห่วงโซ่อุปทานอาหาร(Food Supply Chain) เพื่อนํามากําหนดหามาตรการต่าง ๆ ที่จะควบคุม ลด หรือขจัดอันตรายต่าง ๆให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

หลักการของระบบ HACCP มี  7 หลักการ
หลักการที่ 1   ดําเนินการวิเคราะห์อันตราย
หลักการที่ 2   หาจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
หลักการที่ 3   กําหนดค่าวิกฤต
หลักการที่ 4   กําหนดระบบเพื่อตรวจติดตามการควบคุมจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
หลักการที่ 5   กําหนดวิธีการแก้ไขเมื่อตรวจพบว่าจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งไม่อยู่ภายใต้การควบคุม
หลักการที่ 6   กําหนดวิธีการทวนสอบเพื่อยืนยันประสิทธิภาพการดําเนินการของระบบ HACCP
หลักการที่ 7   กําหนดวิธีการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิธีการปฏิบัติและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เหมาะสมตาม

 

เครื่องหมาย Premium ที่ติดบนฉลากอาหาร หมายถึง ข้อความที่แสดงคุณภาพหรือมาตรฐาน หรือคุณลักษณะเด่นเป็นพิเศษกว่าอาหารในชนิดหรือประเภทเดียวกันโดยทั่วไป จะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

1. มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

2. มีระบบการตรวจสอบรับรองกระบวนการผลิต ตามหลักการสากลหรือเทียบเท่าตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและมีระบบตามสอบสินค้า

3. วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารต้องผลิตจากสถานที่ผลิตที่ได้รับการรับรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้จากหน่วยงานของรัฐ

(3.1)  สถานที่ผลิตวัตถุดิบ

(3.1.1) สถานที่ที่ผลิตวัตถุดิบที่เป็นผลผลิตทางการเกษตร ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งได้แก่ การปฎิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือ แนวทางปฎิบัติที่ว่าด้วยเรื่องการผลิตที่ดี หรือมาตรฐานอื่นที่ไม่ต่ำกว่านี้

(3..1.2) สถานที่ที่ผลิตวัตถุดิบที่ไม่ใช่เป็นผลผลิตทางการเกษตร ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดังนี้

(ก) หลักเกณฑ์ว่าด้วยสุขลักษณะที่ดีตามมาตรฐานโคเด็กซ์ หรือ

(ข) มีระบบ HACCP ตามมาตรฐานโคเด็กซ์  หรือ

(ค) มีระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ISO:22000 หรือ

(ง) มีมาตรฐานอื่นที่ไม่ตำ่กว่าข้างต้น

(3.2)  สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งดังนี้

(3.2.1) หลักเกณฑ์ว่าด้วยสุขลักษณะที่ดี   หรือ

(3.2.2) มีระบบ HACCP ตามมาตรฐานโคเด็กซ์  หรือ

(3.2.3) มีระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ISO:22000 หรือ

(3.2.4) มีมาตรฐานอื่นที่ไม่ตำ่กว่าข้างต้น

4. ผลิตภัณฑ์อาหารต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องและต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานหรือคุณลักษณะด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านเด่นเป็นพิเศษกว่าอาหารชนิดอื่นหรือประเภทเดียวกัน แต่หากไม่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานไว้เฉพาะ ก็จะต้องมีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(4.1)  ต้องผ่านการรับรองด้านเกษตรอินทรีย์ที่หน่วยงานรัฐรับรอง หรือ

(4.2)  ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จากกระทรวงพาณิชย์ หรือ

(4.3)  ใช้วัตถุดิบหรือส่วนผสมที่สำคัญมีคุณภาพหรือมาตรฐานที่เด่นเป็นพิเศษกว่าวัตถุดิบโดยทั่วไปที่ผ่านการรับรองสถานที่ผลิตวัตถุดิบตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขหรือ

(4.4)  มีกระบวนการผลิตวิธีพิเศษที่ทำให้อาหารมีคุณภาพหรือมาตรฐานหรือคุณลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษแตกต่างจากอาหารในชนิดหรือประเภทเดียวกันโดยทั่วไป

การผลิตได้มาตรฐาน

√  หมดกังวลเรื่อง สารปนเปื้อน เชื้อรา

ไม่ออกฤทธิ์ตีกันข้างในร่างกาย

√  ไม่ทำลาย ตับไต ไส้พุง

 ไม่ต้องกลืนเป็นกำๆ